Contact Us

Shenzhen CampusYucai Hokmah International School Division

No. 13 Shuiwan Road, Shekou, Nanshan District, Shenzhen, P.R.CEmail: enquiry@HokmahSchool.org